ENGLISH
Dergimiz TUBITAK-ULAKBIM Türk Tıp Dizini (2013 yılı sayılarından itibaren), Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizininde indekslenmeye başlamıştır


Abant Med J
Abant Tıp Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında


Abant Med J: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
1.
Abant Tıp Dergisi (4.Cilt 3.Sayı)
Abant Medical Journal
Sayfa 0

Makale Özeti | Tam Metin PDF (119 kere görüntülendi)

ORJINAL MAKALE
2.
Mini Doz Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi İle Endovenöz Radyofrekans Tedavisi
Low Dose Hypobaric Bupivacaine In Unilateral Spinal Anesthesia For Endovenous Radiofrequency Ablation
doi: 10.5505/abantmedj.2015.18209  Sayfalar 205 - 209
Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Ali Ümit Yener, Tuncer Şimşek, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, M Turgut Alper Özkan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (204 kere görüntülendi)

3.
Allerjik rinit semptomları olan hastalarda deri prik testi sonuçları ile akciğer semptomları arasındaki ilişki
The relationship between the results of skin prick test and the pulmonary symptoms in patients with allergic rhinitis symptoms
doi: 10.5505/abantmedj.2015.33602  Sayfalar 210 - 215
Melike Demir, Gülistan Karadeniz, Emre Günbey, Hayriye Karabulut
Makale Özeti | Tam Metin PDF (163 kere görüntülendi)

4.
ST elevasyonu olmayan akut koroner sendrom hastalarında koroner arter hastalığı yaygınlığı ile GRACE risk skoru arasındaki ilişki
The relationship between the GRACE risk score and the severity of coronary artery disease in patients with non-ST elevated acute coronary syndrome
doi: 10.5505/abantmedj.2015.48344  Sayfalar 216 - 221
Adem Bekler, Gökhan Erbağ, Hacer Şen, Muhammed Turgut, Alper Özkan, Ali Ümit Yener, Tolga Kurt, Emine Gazi
Makale Özeti | Tam Metin PDF (146 kere görüntülendi)

5.
Kala-azarlı çocuk hastalarda lipozomal amfoterisin B ile tedavi deneyimi
Treatment experience with liposomal amphotericin B in pediatric patients with kala-azar
doi: 10.5505/abantmedj.2015.15010  Sayfalar 222 - 229
Can Acıpayam, Gülnaz Çulha, Ali Altunay, Fazilet Akoğlu, Alkan Yeral, Burcu Gülkan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (151 kere görüntülendi)

6.
ST-Segment Yükselmesi Miyokard İnfarktüsülü Hastalarda Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrası Anjiyografik Akışsızlık Fenomenini Öngürmede Başvuru Serum Albümin Düzeylerinin Yararı
The Utility of the Serum Albumin Levels on Admission for Predicting Angiographic No Reflow After Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
doi: 10.5505/abantmedj.2015.42713  Sayfalar 230 - 238
Halit Acet, Faruk Ertaş, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Murat Yüksel, Mehmet Zihni Bilik, Nihat Polat, Mehmet Ata Akıl, Abdulkadir Yıldız, Mehmet Özbek, Leyla Çiftçi, Necdet Ozaydoğdu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (189 kere görüntülendi)

7.
Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci
Antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens
doi: 10.5505/abantmedj.2015.38981  Sayfalar 239 - 242
Süleyman Durmaz, Türkan Toka Özer
Makale Özeti | Tam Metin PDF (166 kere görüntülendi)

8.
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Karsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Parametrelerin Rekürrens ve Progresyonla İlişkisi
The Association Between the Clinicopathological Characteristics and the Recurrence and Progression in Patients with Non-Muscle Invasive Bladder Cancer
doi: 10.5505/abantmedj.2015.29052  Sayfalar 243 - 250
Gülzade Özyalvaçlı, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Adnan Gücük, Hesna Müzeyyen Astarcı, Uğur Üyetürk, Eray Kemahlı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (174 kere görüntülendi)

9.
Yetişkin Hastalarda Deri Biyopsilerinin Klinik Özellikleri ve Klinikopatolojik Korelasyonu
Clinical Features And Clinicopathological Correlation of The Skin Biopsies in Adult Patients
doi: 10.5505/abantmedj.2015.14890  Sayfalar 251 - 254
Bilal Sula, Haydar Uçak, Mustafa Arıca, Gül Türkçü
Makale Özeti | Tam Metin PDF (115 kere görüntülendi)

10.
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımı
Distribution of microorganisms isolated from blood cultures collected from the neonatal intensive care units of Kayseri Training and Research Hospital
doi: 10.5505/abantmedj.2015.43650  Sayfalar 255 - 260
Derya Sağlam, Barış Derya Erçal, Gülhan Yağmur, Hatice Tuna Hörmet Öz, Mustafa Ali Akın, Elife Berk
Makale Özeti | Tam Metin PDF (166 kere görüntülendi)

11.
Acil Servise Başvuran Mantar Zehirlenme Vakalarının Demografik Olarak İncelenmesi
Demographic evaluation of emergency department patients with mushroom poisoning
doi: 10.5505/abantmedj.2015.33154  Sayfalar 261 - 265
Bülent Yılmaz, Arif Duran, Mansur Kürşad Erkuran, Ertuğrul Karğı, Güray Can, Tarık Ocak, Uğur Korkmaz, Mevlüt Kurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (122 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
12.
Friedreich Ataksili Hastada Anestezi Yönetimi
The Anesthetic Management in A Patient With Friedreich Ataxia
doi: 10.5505/abantmedj.2015.54376  Sayfalar 266 - 268
Tuğba Doğu, Hasan Şahin, Tuncer Şimşek, Uğur Altınışık, Hüseyin Toman, Hatice Betül Altınışık, Hasan Ali Kiraz, Erkam Kömürcü, Mesut Erbaş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (147 kere görüntülendi)

13.
İnfantil Akut Hemorajik Ödem: iki Yılda Dört Atak
Infantile Acute Hemorrhagic Edema: Four Attacks in Two Years
doi: 10.5505/abantmedj.2015.60352  Sayfalar 269 - 271
Gülcan Saylam Kurtipek, Fatma Tunçez Akyürek, Arzu Ataseven, Çelebi Kocaoglu, İlknur Küçükosmanoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (221 kere görüntülendi)

14.
Akut miyokardit ve akut miyokart infarktüsü ikilemi: vaka sunumu
The Dilemma of acute myocarditis and acute myocardial infarction: a case report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.23865  Sayfalar 272 - 276
Zeki Yüksel Günaydın, Özgür Enginyurt, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Kaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (150 kere görüntülendi)

15.
Miyastenik Krizli Olgunun Acil Sezaryeninde Anestezik Yaklaşım
Caesarean Anesthesia In Myastenic Crisis
doi: 10.5505/abantmedj.2015.95866  Sayfalar 277 - 279
Sadık Özmen, Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık
Makale Özeti | Tam Metin PDF (135 kere görüntülendi)

16.
Atipik yerleşimli dev apokrin hidrokistom: olgu sunumu
Atypical localized giant apocrine hydrocystoma: case report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.03016  Sayfalar 280 - 282
Hatice Uce Özkol, Abdullah Ünal, Gülay Bulut
Makale Özeti | Tam Metin PDF (209 kere görüntülendi)

17.
İdiyopatik Skrotal Kalsinozis
Idiopathic Scrotal Calcinosis
doi: 10.5505/abantmedj.2015.77045  Sayfalar 283 - 285
Rahime İnci, Perihan Öztürk, Kemal Özyurt, Sevgi Bakarış, Mehmet Fatih İnci
Makale Özeti | Tam Metin PDF (139 kere görüntülendi)

18.
Malignensi, Hiperparatiroidizm, Hipokalsiüri ve Yüksek Doz Vitamin D Kullanım Öyküsü Olan Hiperkalsemik Bir Hasta;Yaklaşım ve Kısa Literatür İncelemesi
A Hypercalcemic Patient With Malignancy, Hyperparathyroidism, Hypercalciuria and Vitamin D Overdose; Management and Brief Literature Review
doi: 10.5505/abantmedj.2015.71601  Sayfalar 286 - 289
Emin Murat Akbaş, Adem Güngör, Aysu Timuroğlu, Hünkar Ağgül, Nergis Akbaş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (138 kere görüntülendi)

19.
Tavuk Kemiği ile Gelişen Kısmi Havayolu Obstrüksiyonu: Bir Olgu
Evolving with chicken bones Partial Airway Obstruction: A Case Repor
doi: 10.5505/abantmedj.2015.71354  Sayfalar 290 - 292
İsa Yıldız, İzzet Yıldız, Ömer Özgür Yıldız, Hakan Bayır, Atakan Genç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (150 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
20.
Pons Apsesi Olan Hastada Metronidazolun İndüklediği Ensefalopati: Bir Olgu Sunumu
Metronidazole-induced encephalopathy in a patient with pons abscess: a case report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.23600  Sayfalar 293 - 294
Fatma Öztürk, Gülen Burakgazi, Muammer Akyol
Makale Özeti | Tam Metin PDF (261 kere görüntülendi)

21.
Safeno Femoral Yetmezlik ile Beraber İzole Sağ Varikosel: Olgu Sunumu
isolated right varicocele with saphenofemoral incompetence: Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.03064  Sayfalar 295 - 296
Bekir Aras, Gündüz Yümün, Mehmet Korkmaz, Mehmet Yücel, Bekir Şanal
Makale Özeti | Tam Metin PDF (139 kere görüntülendi)

22.
Künt Travmaya Bağlı Trakea Rüptürü
Trachea Rupture Due to the Blunt Trauma
doi: 10.5505/abantmedj.2015.81994  Sayfalar 297 - 298
Levent Yeşilyurt, Mehmet Ali Özel, Behiç Volkan Boz, Fahri Halit Beşir, Ayhan Sarıtaş, Alp Alper Şafak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (131 kere görüntülendi)

23.
Nadir bir kongenital anomali olan retrocaval üreter
Retrocaval ureter which is a rare congenital anomaly
doi: 10.5505/abantmedj.2015.20981  Sayfalar 299 - 300
Soner Çoban, Ali Tekin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (140 kere görüntülendi)

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
24.
Gastrointestinal kanamanın nadir bir sebebi: İleal gastrointestinal stromal tümör
A rare cause of gastrointestinal hemorrhage: ileal gastrointestinal stromal tumor
doi: 10.5505/abantmedj.2015.25582  Sayfa 301
Barış Yılmaz, Merih Altıok, Bora Aktaş, Bülent Yılmaz, Fuat Ekiz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (158 kere görüntülendi)

DERLEME
25.
Gebelikte Tromboembolik Hastalıklara Tanısal Yaklaşım
The Management Of Tromboembolic Diseases In Pregnancy
doi: 10.5505/abantmedj.2015.26214  Sayfalar 302 - 308
Zehra Yaşar, Fahrettin Talay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (193 kere görüntülendi)

26.
Meme Ultrason Elastografi
Breast Sonoelastography
doi: 10.5505/abantmedj.2015.52244  Sayfalar 309 - 316
Zeynep İlerisoy Yakut, Aydın Kurt, Leman Günbey Karabekmez, Törel Oğur
Makale Özeti | Tam Metin PDF (196 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale