ENGLISH
Dergimiz TUBITAK-ULAKBIM Türk Tıp Dizini (2013 yılı sayılarından itibaren), Türk Medline ve Türkiye Atıf Dizininde indekslenmeye başlamıştır


Abant Med J
Abant Tıp Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında


Abant Med J: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
1.
Abant Tıp Dergisi (4.Cilt 1.Sayı)
Abant Medical Journal
Sayfalar 0 - 1

Makale Özeti | Tam Metin PDF (73 kere görüntülendi)

ORJINAL MAKALE
2.
Okul öncesi dönemde ağır hışıltı atağı ile ilişkili risk faktörleri
The risk factors associated with severe wheeze episode in preschool children
doi: 10.5505/abantmedj.2015.80775  Sayfalar 1 - 5
Erdem Topal, Ferhat Çatal, Mehmet Aslan, Ramazan Özdemir, Ahmet Karadağ, Gülsüm Demirtaş, Elif Şenbaba, Ahmet Kurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (348 kere görüntülendi)

3.
Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?
Do We Want Thorax Computed Tomography much more than Required?
doi: 10.5505/abantmedj.2015.16769  Sayfalar 6 - 10
Ege Güleç Balbay, Sinem Safçı, Emine Banu Çakıroğlu, Alp Alper Şafak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (342 kere görüntülendi)

4.
Doğurganlık çağındaki kadınlarda Toksoplazma ve Rubella seroprevalansı
Seroprevalence of Toxoplasma and Rubella in childbearing age women
doi: 10.5505/abantmedj.2015.18189  Sayfalar 11 - 14
Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (339 kere görüntülendi)

5.
Polikistik Overli Hastalarda Metformin Tedavisinin Antimüllerian Hormon Düzeylerine Etkisi
Effect Of Metformın Therapy On Antı Mullerian Hormone Levels In Patıents Wıth Polycystıc Ovary Syndrome
doi: 10.5505/abantmedj.2015.47550  Sayfalar 15 - 19
Zeynep Kamalak, Ayşe Çarlıoğlu, Derya Akdeniz, Sema Uysal, İlknur İnegöl Gümüş, Nilgün Öztürk Turhan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (337 kere görüntülendi)

6.
Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Alt Duvar Miyokard İnfarktüsünde Doku Doppler Görüntülemenin Çok Damar Hastalığını Belirlemedeki Yeri
The Value of Tissue Doppler Imaging in Prediction of Multivessel Disease in Patients with Acute Inferior Myocardial Infarction Treated by Thrombolytic Therapy
doi: 10.5505/abantmedj.2015.70883  Sayfalar 20 - 27
Hikmet Geleri, Mustafa Yılmaz, Kemal Karaağaç, Fahriye Vatansever Ağca, Erhan Tenekecioğu, Özlem Arıcan Özlük, Tezcan Peker, Mustafa Kuzeytemiz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (212 kere görüntülendi)

7.
Lipid panelinde Non-HDL kolesterol ve Total kolesterol / HDL kolesterol oranı
Lipid panel with Non-HDL cholesterol and total cholesterol/HDL cholesterol ratio
doi: 10.5505/abantmedj.2015.80764  Sayfalar 28 - 32
Hatice Yüksel, İbrahim Kaplan, Tahsin Celepkolu, Gülten Toprak, Nurefşan Aydeniz, Emel Etik, Leyla Çolpan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (123 kere görüntülendi)

8.
Diş hekimliğinde enfeksiyona maruz kalma ve korunma yöntemlerinin mesleki deneyim ve kliniklere göre dağılımının değerlendirilmesi
Evaluation of the distribution of exposure to infection and prevention methods in dentistry according to professional experience and clinics
doi: 10.5505/abantmedj.2015.29291  Sayfalar 33 - 37
Mehmet Ziya Yılmaz, Aysun Çağlar Torun, Feyza Şentürk, Mehtap Muğlalı, Nilüfer Özkan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (112 kere görüntülendi)

9.
İnstabil Çocuk Önkol Diyafiz Kırık Cerrahisinde Açık ya da Kapalı Redüksiyonun Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi
The Effect on Clinical and Radiological Results of Open or Closed Reduction in Unstable, Paediatric Forearm Diaphyseal Fracture Surgery
doi: 10.5505/abantmedj.2015.29484  Sayfalar 38 - 43
Necdet Sağlam, Tuhan Kurtulmuş, Birkan Kibar, Gürsel Saka, Cem Coşkun Avcı, Fuat Akpınar
Makale Özeti | Tam Metin PDF (117 kere görüntülendi)

10.
Miyofasial ağrı sendromu ile kan lipid düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between the lipid profile with miyofacial pain syndrome
doi: 10.5505/abantmedj.2015.76588  Sayfalar 44 - 46
Serpil Tuna, Sevil Alan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (110 kere görüntülendi)

11.
Akut Miyokard İnfarktüs Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri
Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in Patients with acute myocardial infarction
doi: 10.5505/abantmedj.2015.78942  Sayfalar 47 - 53
Murat Semiz, Fatma Erdem, Alim Erdem, Taha Can Tuman, Meral Oran Demir, Nefise Kayka, Osman Yıldırım
Makale Özeti | Tam Metin PDF (179 kere görüntülendi)

12.
Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
Seroprevalance of Hepatitis A in The Adult Age Groups
doi: 10.5505/abantmedj.2015.82473  Sayfalar 54 - 58
Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Mehmet Ziya Doymaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (333 kere görüntülendi)

13.
Zor Entübasyon Düşünülen Olgularda Storz DCI Videolaringoskop Ve Truview EVO2 Videolaringoskopun Entübasyon Koşulları Ve Hemodinami Yönünden Karşılaştırılması
Intubation with Storz DCI videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope: in patients with suspected difficult tracheal intubation
doi: 10.5505/abantmedj.2015.39358  Sayfalar 59 - 63
Esra Sarıhasan, Hediye Ayla Tür, Ersin Köksal, Faik Emre Üstün, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Bahriye Binnur Sarıhasan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (127 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
14.
Geç Dönem Solar Makülopatili Bir Olgu
A Case of Late Solar Maculopathy
doi: 10.5505/abantmedj.2015.04696  Sayfalar 64 - 66
Remzi Mısır, Defne Kalaycı, Mesut Erdurmuş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (116 kere görüntülendi)

15.
Posttravmatik apandisit; gerçek mi söylenti mi?
Posttraumatic appendicitis; Is it true or rumor?
doi: 10.5505/abantmedj.2015.05025  Sayfalar 67 - 69
Ayşegül Altunkaş, Tuğba İlkem Özçağlayan, Ahmet Orhan Çelik, Ahmet Sümbül
Makale Özeti | Tam Metin PDF (317 kere görüntülendi)

16.
Yenidoğan Kabızlığında Unutulmaması Gereken Bir Tablo; Hirschprung Hastalığı
A Condition Should Be Remembered In Newborn Constipation Hirschprung Disease
doi: 10.5505/abantmedj.2015.28199  Sayfalar 70 - 72
Sevil Bilir Göksügür, Mervan Bekdaş, Buket Kara, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan, Hülya Öztürk, Fatih Demircioğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (254 kere görüntülendi)

17.
Behçet Hastalığı ile İlişkili Piyoderma Gangrenosum; Bir Olgu Sunumu
Pyoderma gangrenosum associated with Behçet's Disease: A Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.66487  Sayfalar 73 - 75
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Tayfun Kocoglu, Betül Demirciler Yavaş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (263 kere görüntülendi)

18.
Tanıda gecikilmiş ve yüzde geniş skar bırakmış bir kutanöz leishmania olgusu
A cutaneous leishmania case left a deep scar on the face and delayed at diagnosis
doi: 10.5505/abantmedj.2015.70783  Sayfalar 76 - 78
Sevil Alan, Cumhur İbrahim Başsorgun
Makale Özeti | Tam Metin PDF (119 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
19.
Editöre mektup: Ortalama trombosit hacmi mortalite öngörüsünde kullanılmamalıdır
Letter to the editor: The mean platelet volume should not be used in prediction of mortality
doi: 10.5505/abantmedj.2015.18480  Sayfa 79
Cengiz Beyan, Esin Beyan
Makale Özeti | Tam Metin PDF (289 kere görüntülendi)

20.
Konjenital Vertikal Talus: Bir Olgu Sunumu
Congenital Vertical Talus: A Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.35220  Sayfalar 80 - 81
Mehmet Serhan Er, Fırat Doğruöz, Mehmet Eroğlu, Halil Atmaca
Makale Özeti | Tam Metin PDF (372 kere görüntülendi)

21.
Nadir Görülen Bir Olgu: Künt Travmaya Bağlı Koledok Kist Rüptürü
A Rare Case: Choledochal Cyst Rupture Due to Blunt Trauma
doi: 10.5505/abantmedj.2015.02997  Sayfalar 82 - 83
Yavuz Katırcı, Fatih Alper Ayyıldız, Aylin Erkek, Hayri Ramadan, Figen Coşkun
Makale Özeti | Tam Metin PDF (201 kere görüntülendi)

22.
Spontan tromboze olan rüptüre aort anevrizması
Spontaneous trombosed ruptured abdominal aortic aneurysm
doi: 10.5505/abantmedj.2015.92408  Sayfalar 84 - 86
Ömer Yazgan, Sibel Yazgan, Ayla Büyükkaya, Ramazan Büyükkaya
Makale Özeti | Tam Metin PDF (238 kere görüntülendi)

23.
Korunmuş Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlu Ciddi Sol Ana Koroner Arter Tıkanması
Severe Occlusion of the Left Main Coronary Artery with Preserved Left Ventricular Systolic Function
doi: 10.5505/abantmedj.2015.88319  Sayfa 87
Zeki Yüksel Günaydın
Makale Özeti | Tam Metin PDF (120 kere görüntülendi)

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
24.
Radikal Nefrektomili Bir Hastada Kemik Sintigrafisinde Nefrektomi Alanında Yumuşak Doku Tutulumu
Soft Tissue Ivolvement in the Nephrectomy Area on the Bone Scintigraphy Tc-99m MDP of a Patient Underwent Radical Nephrectomy
doi: 10.5505/abantmedj.2015.48379  Sayfa 88
Ayşe Nurdan Korkmaz, Mehmet Remzi Erdem, Billur Çalışkan, Şebnem Duygulu, Hüseyin Çiven, Nesrin Aydın, Güzin Töre
Makale Özeti | Tam Metin PDF (105 kere görüntülendi)

DERLEME
25.
Lomber disk herniasyonunda neovaskülarizasyonla ilişkili rezorbsiyon mekanizmaları
Resorption mechanisms related with neo-vascularization for the lomber disc herniation
doi: 10.5505/abantmedj.2015.19483  Sayfalar 89 - 94
Bünyamin Koç, Barış Nacır, Hatice Rana Erdem
Makale Özeti | Tam Metin PDF (138 kere görüntülendi)

26.
Anal kanal duplikasyonu: Vaka sunumu ve literatüre genel bakış
Anal canal duplication: Case report and literature review
doi: 10.5505/abantmedj.2015.75046  Sayfalar 95 - 100
Hüseyin Kılınçaslan, İbrahim Aydoğdu, Tuğrul Dönmez
Makale Özeti | Tam Metin PDF (311 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale