ENGLISH


Abant Med J
Abant Tıp Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında


Abant Med J: 4 (4)
Cilt: 4  Sayı: 4 (2015)
Özetleri Göster | << Geri
ORJINAL MAKALE
1.
Bağ kesen total diz protezlerinde sabit ve hareketli insertli protezlerin sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the results of fix and mobile PCL-substituting knee prostheses
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96658  Sayfalar 317 - 322
Çetin Işık, Mehmet Atıf Erol Aksekili, Mesut Tahta, Mahmut Uğurlu, Metin Doğan, Murat Bozkurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (155 kere görüntülendi)

2.
ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü İçin Primer Anjiyoplasti Uygulanan Hastalarda Hiperosmolaritenin Prognoza Etkisi
Prognostic Impact of Hyperosmolarity in Patients Undergoing Primary Angioplasty for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
doi: 10.5505/abantmedj.2015.97720  Sayfalar 323 - 330
Gökhan Çiçek, Sadık Kadri Açıkgöz, Servet Altay, Mehmet Bozbay, Mehmet İleri
Makale Özeti | Tam Metin PDF (147 kere görüntülendi)

3.
Bolu İlinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
Seroprevalence Rates of Hepatitis A Virus in Different Age Groups in the Province of Bolu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.41861  Sayfalar 331 - 333
Barış Bölükbaş, Zafer Mengeloğlu, Tekin Taş
Makale Özeti | Tam Metin PDF (108 kere görüntülendi)

4.
Lomber omurga cerrahisinde revizyon cerrahisi nedenleri ve sonuçları: 72 ardışık hasta ile deneyim
The causes and the results of revision surgery in lumbar spine: Experience with 72 consecutive cases
doi: 10.5505/abantmedj.2015.53254  Sayfalar 334 - 337
Hakan Ak, Tugay Atalay, İsmail Gülşen, Mehmet Deniz Bulut, Fatma Gündoğdu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (128 kere görüntülendi)

5.
Lokal İleri Evre Rektum Tümörlerinde Neoadjuvan Kemoradyoterapinin Lokal Kontrol ve Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi
Effect of neoadjuvant chemoradiation on local control and disease-free survival in locally advanced rectal neoplasms
doi: 10.5505/abantmedj.2015.00377  Sayfalar 338 - 350
Remzi Kurt, Ertuğrul Karğı, Çağrı Tiryaki, Zülfü Bayhan, Hakan Uzunoğlu, Oğuz Özbay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (74 kere görüntülendi)

6.
Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlardan izole edilen Escherichia coli suşlarında fosfomisin trometamol ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliğinin araştırılması
Investigation of in vitro activity of fosfomycin trometamol and some antibiotics in Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections
doi: 10.5505/abantmedj.2015.69783  Sayfalar 351 - 354
Süleyman Durmaz, Türkan Toka Özer, Hüseyin Çelik, Erkan Yula
Makale Özeti | Tam Metin PDF (66 kere görüntülendi)

7.
Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanısı Alan Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Analysis Of Cases With Diffuse Interstitial Lung Disease
doi: 10.5505/abantmedj.2015.43826  Sayfalar 355 - 359
Zehra Aşuk Yaşar, Duygu Unalmış, Polat Gulru, Buyuksirin Melih, Urpek Gulcan, Gültekin Tibet, Gülistan Karadeniz, Fahrettin Talay
Makale Özeti | Tam Metin PDF (112 kere görüntülendi)

8.
Suçiçeği Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Varicella Complications
doi: 10.5505/abantmedj.2015.67699  Sayfalar 360 - 365
Mustafa Dilek, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (111 kere görüntülendi)

9.
Helicobacter Pylori pozitif Alopesi areata ve Vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi
The relationship of Cag-A in patients with HP positive alopecia areata and vitiligo
doi: 10.5505/abantmedj.2015.77598  Sayfalar 366 - 370
Gamze Erfan, Mustafa Oran, Rafet Mete, Hayati Güneş, Mehmet Emin Yanık, Hulya Albayrak, Mustafa Kaan Taşolar, Murat Aydın, Birol Topçu, Mustafa Kulaç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (105 kere görüntülendi)

10.
Akut Myeloid Lösemili Hastalarda İndüksiyon Kemoterapisi Sonrası Gelişen Nötropeni Süresini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting The Duration Of Neutropenia Which Occur After Induction Chemotherapy In Patıents With Acute Myeloid Leukemia
doi: 10.5505/abantmedj.2015.66933  Sayfalar 371 - 377
Nevzat Bulut, İlhami Kiki, Gülden Sincan, Rahşan Yıldırım, Murat Polat, Yusuf Bilen, Mehmet Gündoğdu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (92 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Parkinson hastasında sakatlığa neden olan multifokal nöropatik arthropathy
Multifocal neuropathic arthropathy causing disability in Parkinson's disease
doi: 10.5505/abantmedj.2015.99609  Sayfalar 378 - 379
Serpil Tuna, Ülkü Uçar, Nilüfer Vedin Balcı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (65 kere görüntülendi)

12.
Sol Serbest Duvarda Çift Aksesuar Yolun Olduğu Wolf Parkinson White Sendromunun Nadir Bir Antitesi
Left Free Wall Dual Accesorry Pathway in Wolf Parkinson White Syndrome; A Rare Entity
doi: 10.5505/abantmedj.2015.93723  Sayfalar 380 - 383
Mesut Aydın, Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Mehmet Zihni Bilik, Yahya İslamoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (124 kere görüntülendi)

13.
Primer kardiyak leiomiyosarkom ile birlikte olan mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör: İlk vaka sunumu
Mesothelial/Monocytic incidental cardiac excrescences (MICE) with primary cardiac leiomyosarcoma: Report of the first case
doi: 10.5505/abantmedj.2015.54366  Sayfalar 384 - 386
Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, Murat Çiçek, Mustafa Serkan Karakaş, Hayrettin Sağlam, Hüseyin Arınç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (67 kere görüntülendi)

14.
İntrakraniyal kanamalı bir olguda Klippel-Trenaunay sendromu ve Hemofili B birlikteliği
An intracranial hemorrhage in a patient with Klippel-Trenaunay syndrome and Hemophilia B association
doi: 10.5505/abantmedj.2015.50023  Sayfalar 387 - 390
Zühal Örnek, İbrahim Etem Pişkin, Mehmet Karacı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (56 kere görüntülendi)

15.
Ankilozan Spondilitin Eşlik Ettiği Burst Fraktürlü Hastanın Tedavisi: Bir Olgu
Ankylosing Spondylitis Associated with Treatment of patients with fracture Burst: A Case
doi: 10.5505/abantmedj.2015.73792  Sayfalar 391 - 393
Veli Çıtışlı, Şule Onur, Kadir Ağladıoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (67 kere görüntülendi)

16.
Sorumlu lezyonu stentlemeden önce ön koşul sol ana koroner revaskülarizasyonu
Prerequisite revascularization of unprotected left main coronary artery before culprit lesion stenting
doi: 10.5505/abantmedj.2015.03743  Sayfalar 394 - 396
İsmail Ekinözü, Hakan Tibilli, Hakan Özhan, Yasin Türker, Enver Sinan Albayrak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (60 kere görüntülendi)

17.
Skalp Yerleşimli Plexiform Nörofibromatozis: Olgu Sunumu
Plexiform Neurofibromatosis on Localized Scalp: Case Report
doi: 10.5505/abantmedj.2015.07769  Sayfalar 397 - 399
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Fatma Tunçez Akyürek, Özlem Güngör
Makale Özeti | Tam Metin PDF (78 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
18.
Dyke-Davidoff Masson Sendromu
Dyke-Davidoff Masson Syndrome
doi: 10.5505/abantmedj.2015.58561  Sayfalar 400 - 401
İbrahim Güler, Şahabettin Akbayrak, İsmet Tolu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (71 kere görüntülendi)

19.
Multiple Dalak Metastazları Olan İleri Evre Hepatoselluler Karsinom Vakası
Advanced Stage Hepatocellular Carcinoma with Multiple Splenic Metastasis
doi: 10.5505/abantmedj.2015.49091  Sayfalar 402 - 403
Güray Can, Gülbin Ünsal, Ahmet Küçükarda, Ali Rıza Soylu, Bülent Yılmaz, Elif Tuba Oğuz Taylan, Hatice Can, İbrahim Hakkı Köker, Hasan Celalettin Ümit, Ahmet Tezel
Makale Özeti | Tam Metin PDF (164 kere görüntülendi)

20.
Hipertansif Hastalarda Renal Doppler Ultrasononografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Renal Doppler Ultrasonography Results in Hypertensive Patients
doi: 10.5505/abantmedj.2015.19981  Sayfalar 404 - 406
Teslime Ayaz, Osman Zikrullah Şahin, Serap Baydur Şahin, Özcan Yavaşi, Tuğba Durakoğlugil, Özlem Bilir, Neslihan Özyurt
Makale Özeti | Tam Metin PDF (75 kere görüntülendi)

21.
Malignant Meningioma; Tümör Rekurrensi veya Radyasyon Nekrozu? Manyetik Rezonans Spektroskopi-Perfüzyon Görüntüleme Yardım Edebilir mi?
Malignant Meningioma; Tumor Recurrence or Radiation Necrosis? Can Magnetic Resonance Spectroscopy-Perfusion İmaging Help?
doi: 10.5505/abantmedj.2015.56933  Sayfalar 407 - 410
Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, Burçin Budakoğlu, Özlem Uysal Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Kemal Niyazi Arda, Berna Öksüzoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (60 kere görüntülendi)

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
22.
Kolorektal kanser taramasında kolonoskopi ile insidental olarak tanı konulan akut apandisit
Acute appendicitis diagnosed incidentally by colonoscopy in colorectal cancer screening
doi: 10.5505/abantmedj.2015.60362  Sayfa 411
Barış Yılmaz, Bülent Yılmaz, Bora Aktaş, Fuat Ekiz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (129 kere görüntülendi)

23.
Nadir görülen bir pelvik kist hidatik olgusu
A rare case of pelvic hydatid cyst
doi: 10.5505/abantmedj.2015.61587  Sayfa 412
Emrah Çağlar, Ali Özgür Kordon
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

DERLEME
24.
Gonartozun patofizyolojisi ve klinik değerlendirilmesi
Pathophysiology and Clinical evaulation of Gonarthrosis
doi: 10.5505/abantmedj.2015.04274  Sayfalar 413 - 419
Bünyamin Koç, İsmail Boyraz, Hakan Sarman
Makale Özeti | Tam Metin PDF (75 kere görüntülendi)

25.
Yoğun Bakım Hastalarında Malnütrisyon
Malnutrition In Intensive Care Patients
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96720  Sayfalar 420 - 427
Hakan Bayır, İsa Yıldız, Mansur Kürşat Erkuran, Hasan Koçoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (123 kere görüntülendi)

26.
Vitamin D ve Kardiyovasküler Hastalık
Vitamin D and Cardiovascular Disease
doi: 10.5505/abantmedj.2015.75010  Sayfalar 428 - 435
Bekir Uçan, Tuncay Delibaşı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (92 kere görüntülendi)

LookUs & Online Makale