ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Lomber omurga cerrahisinde revizyon cerrahisi nedenleri ve sonuçları: 72 ardışık hasta ile deneyim [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 334-337 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.53254

Lomber omurga cerrahisinde revizyon cerrahisi nedenleri ve sonuçları: 72 ardışık hasta ile deneyim

Hakan Ak1, Tugay Atalay1, İsmail Gülşen2, Mehmet Deniz Bulut3, Fatma Gündoğdu4
1Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Van
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van
4Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji, Anabilim Dalı, Yozgat

AMAÇ: Omurga cerrahisinde revizyon operasyonları can sıkıcı bir konu olup başarı şansı ile ilgili değişik literatür verileri mevcuttur. Revizyon cerrahisi gereksiniminin altında yatan çeşitli nedenler tanımlanmıştır. Bu çalışmada, lomber bölgeye yönelik revizyon cerrahisi uygulama ile ilgili iki merkezli bir çalışmanın sonuçlarının irdelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: İki farklı sağlık merkezinde lomber bölge için revizyon cerrahisi geçiren 72 hasta retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalar revizyon cerrahisi gereksinimine göre beş alt gruba ayrılmıştır. Hastaların yaşı, cinsiyeti, daha önceki operasyon nedenleri ve sayıları, revizyon cerrahisine kadar geçen süre, daha önceki operasyonlarının nerede yapıldığı, revizyon cerrahisi olarak ne operasyonu yaptığımız, intraoperatif komplikasyon gelişip gelişmediği ve sonraki takip süresi not edildi.
BULGULAR: 72 hasta çalışmaya dahil oldu. Bu hastalardan 30’si (%41.66) kadın 42 (58.34%) tanesi ise erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 40.2 (min 18-max 86). Revizyon cerrahisi sonrası minimum takip süresi 4 ay maksimum takip süresi ise 2 yıl 10 aydır. Toplam 14 (%19.44) hastada radiküler ağrı geçmesine rağmen inatçı bel ağrısı devam etti.
SONUÇ: Re-operasyon geçiren hastalarda ilerleyen dönemde muhtemel tekrarlayan paraspinal kas sıyrılmasına bel ağrısı gelişimi ender değildir. Re-operasyon öncesi hastaların bu konuda özellikle bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: omurga, revizyon cerrahisi, komşu seviye disk hastalığı, nüks disk hernisi

The causes and the results of revision surgery in lumbar spine: Experience with 72 consecutive cases

Hakan Ak1, Tugay Atalay1, İsmail Gülşen2, Mehmet Deniz Bulut3, Fatma Gündoğdu4
1Bozok University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Yozgat
2Yüzüncü Yıl University, School Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Van
3Yüzüncü Yıl University, School Of Medicine, Department Of Radiology, Van
4Ozok University, School Of Medicine, Department Of Radiology, Yozgat

OBJECTIVE: Re-operation in spine surgery is a boring topic and literature contains different results about its success rate. Several underlying causes have been defined in the etiology of revision surgery. In the presenting study, we aimed to evaluate the results of revision surgery that was performed for lumbar spine in two different health centers.
METHODS: 72 consecutive cases who were operated in two different health centers were retrospectively reviewed. Patients were divided into five groups according to the etiology of revision surgery. Age, gender, the number and cause of prior operations, the time interval between the prior operation and revision surgery, the health center where the prior operations performed, that we did as revision surgery, the occurrence of intraoperative complication, and time interval after revision surgery were noted.
RESULTS: 72 consecutive patients who were operated for revision surgery for lumbar spine were included in the study. 30 (41.66%) were female and the remaining 42 (58.34%) were male. The mean age of the patients was 40.2 years. Follow up time was changed between four months (minimum) and thirty four (maximum) months after revision surgery. 14 (19.44%) patients suffered persistent back pains despite the healing of radicular pain.
CONCLUSION: The development of back pain, after revision surgery for lumbar spine, probably due to recurrent muscle stripping, is not a rare pathology. Giving information about this topic to the patients before revision surgery is crucial.

Keywords: spine, revision surgery, adjacent segment disk disease, recurrent disk herniation.

Hakan Ak, Tugay Atalay, İsmail Gülşen, Mehmet Deniz Bulut, Fatma Gündoğdu. The causes and the results of revision surgery in lumbar spine: Experience with 72 consecutive cases. Abant Med J. 2015; 4(4): 334-337

Sorumlu Yazar: Hakan Ak, Türkiye
LookUs & Online Makale