ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Suçiçeği Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 360-365 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.67699

Suçiçeği Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi

Mustafa Dilek, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada retrospektif olarak çocukluk çağında, suçiçeği enfeksiyonunun akut döneminde görülen komplikasyonlarının, mevsimlere göre dağılımı, komplikasyonların klinik özelliklerinin saptanması amaçlandı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada 7 yıl süre ile Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri Çocuk Enfeksiyon Servisine suçiçeği komplikasyonları nedeniyle yatırılan öncesinde kronik hastalığı ve immün süpresyonu bulunmayan 228 hasta değerlendirildi. Suçiçeği tanısı klinik olarak konuldu. Komplikasyonlar yatışı gerektiren bütün suçiçeği ile ilgili olayları kapsadı. Olguların sık görüldüğü aylar ve mevsimler incelendi.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 3.49 ± 2.92 yıl olup (1 ay – 14 yaş) idi. Yetmiş yedi (%33.7) olguda pnömoni, 29 (%12.7) olguda febril konvülziyon, 28 (%12.2) olguda bakteriyel cilt süperenfeksiyonu, 22 (%9.6) olguda üst solunum yolu enfeksiyonu, 22 (%9.6) olguda menigoensefalit, 15 (%6.5) olguda akut sereballar ataksi, 9’u (%3.9) ciddi olmak üzere 46 (%20.1) olguda trombositopeni, 46 (%20.1) olguda karaciğer transaminazlarında artma, 15 (%6.5) olguda lökopeni, 7(%3.0) olguda dehidratasyon, 2 (%0.6) olguda diyare, 1 (%0.3) olguda büllöz varisella, saptandı. Ayrıca 8 (%3.5) olgu dirençli ateş nedeniyle gözlem amacıyla hastaneye yatırıldı. En sık görülen komplikasyon pnömoni olup 2 yaş altında sık olarak saptandı. Febril konvüzyon özellikle döküntünün başlamasından ilk 3 gün içinde izlendi. Olgular en sık olarak ocak ve ikinci sıklıkta haziran ayında görüldü.
SONUÇ: Bu bulgular suçiçeğinin günümüzde sağlıklı çocuklar için dahi düşünülenden daha ciddi sorunlar oluşturabildiğinin, her zaman selim bir hastalık olmadığının göstergesidir ve aşı en önemli birincil korunma yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Suçiçeği enfeksiyonu, Suçiçeğinin komplikasyonları,

Evaluation of Varicella Complications

Mustafa Dilek, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
Department Of Pediatrics, The Ministry Of Health Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: In this retrospective study of childhood, we aimed to evaluate the varicella complications of the acute phase, the distribution according to the season and the clinical characteristics of complications.
METHODS: This study was carried out in Tepecik Training and Research Hospital and 228 patients who were hospitalised due to varicella complications within seven years period were included. Varicella infection was diagnosed clinically. Complications included all varicella-related events requiring hospitalization. Cases were investigated according to months and seasons that varicella is common.
RESULTS: The mean age of the patients was 3.49±2.92 years (1 month-14 years). Within the study group, 77(33.7%) had pneumonia, 29(12.7%) of them had febrile seizures, 28(12.2%) of them had bacterial skin superinfection, 22(9.6%) of them had upper respiratory tract infections, 22 (9.6%) of them had menigoensefalit, 15(%6.5) of them had acute cerebellar ataxia, 46(20.1%) of them had thrombocytopenia and %3.9 of them were sever, 46(20.1%) of them had elevated liver enzymes, 15(6.5%) of them had leukopenia, 7(3.0%) of them had dehydration, 2(0.6%) of them had diarrhea, 1(0.3%) of them had bullous varicella. In addition, 8(3.5%) patients were admitted to hospital for observation because of persistent fever. Pneumonia is the most common complications under 2 years of age. Febrile convulsions were particularly observed during the first 3 days after the onset of the rash. The patients were seen most frequently in January and the second most common in June.
CONCLUSION: These findings suggest that varicella causes more serious problems in healthy children that they could even be considered and vaccination is the most important primary prevention method.

Keywords: Varicella infection, Complication of Varicella

Mustafa Dilek, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu. Evaluation of Varicella Complications. Abant Med J. 2015; 4(4): 360-365

Sorumlu Yazar: Mustafa Dilek, Türkiye
LookUs & Online Makale