ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlardan izole edilen Escherichia coli suşlarında fosfomisin trometamol ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliğinin araştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 351-354 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.69783

Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlardan izole edilen Escherichia coli suşlarında fosfomisin trometamol ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliğinin araştırılması

Süleyman Durmaz1, Türkan Toka Özer2, Hüseyin Çelik3, Erkan Yula4
1Konya Numune Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratoruvarı, Konya
2Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
3Osmaniye Devlet Hastanesi Üroloji Bölümü, Osmaniye
4Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Escherichia coli komplike olmayan üriner sistem infeksiyonlarında (ÜSİ) en sık karşılaşılan etkendir. Tedavisinde sıklıkla tercih edilen antibiyotiklere son yıllarda artan oranlarda direnç bildirilmektedir. Bu çalışmada komplike olmayan ÜSİ etkeni olan E. coli infeksiyonlarında tedavide alternatif olarak değerlendirilebilecek olan fosfomisinin ve bazı antibiyotiklerin duyarlılık durumunun in-vitro olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ocak-2012 ile Nisan 2013 tarihleri arasında Osmaniye Devlet Hastanesi üroloji polikliniğine üriner sistem yakınmaları ile başvuran, komplike olmayan ÜSİ tanısı alan hastalardan izole edilen 122 E.coli suşu çalışmaya alınmıştır. Bakterilerin tanımlanması klasik yöntemlerle, antibiyotik duyarlılık durumları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle, genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi, çift disk sinerji ve E-test yöntemiyle araştırılmış ve Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre yorumlanmıştır. Bu çalışmada fosfomisin yanı sıra ÜSİ tedavisinde sık tercih edilen siprofloksasin, gentamisin, seftazidim, trimetoprim-sulfametaksazol ve imipenem diskleri kullanılarak duyarlılıklarına bakılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya alınan suşların %32.8’inin GSBL ürettiği tespit edilmiş olup GSBL üreten suşların 3’ünde (%7.5) fosfomisine direnç bulunurken GSBL üretmeyen tüm suşlar fosfomisine duyarlı olarak tespit edilmiştir. Çalışmadaki suşların siprofloksasin, gentamisin, trimetoprim-sulfametoksazol, seftazidime direnç oranları sırası ile %21.3, %32.8, %40.1, %49.1 olarak tespit edilmiştir. İmipenemden sonra en etkili antibiyotik fosfomisin olarak bulunmuştur.
SONUÇ: Fosfomisin toplum kökenli komplike olmayan üriner sistem infeksiyonlarının tedavisinde iyi bir alternatif olabileceği tespit edildi. Ancak bu sonuçların daha fazla örnekle ve epidemiyolojik açıdan farklı bölgelerden izole edilen suşlarla desteklenmesi ve klinik geri bildirimlerle birlikte değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, fosfomisin trometamol, in-vitro atibiyotik duyarlılık, üriner sistem infeksiyonu

Investigation of in vitro activity of fosfomycin trometamol and some antibiotics in Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections

Süleyman Durmaz1, Türkan Toka Özer2, Hüseyin Çelik3, Erkan Yula4
1Konya Numune Hospital, Microbiology Laboratory, Konya
2Mevlana University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Konya
3Goverment Hospital Of Osmaniye, Department Of Urology, Osmaniye
4Katip Celebi University, Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Izmir

OBJECTIVE: Escherichia coli is the most common factor in uncomplicated urinary tract infections (UTI). It has been reported that increasing resistance rate to antibiotics in the treatment of Escherichia coli infections in recent years. In this study, It was aimed to evaluate the antibiotic susceptibility pattern of fosfomycin which was considered as an alternative in the treatment of uncomplicated UTI and other antibiotics in vitro.
METHODS: Between January-2012 and April-2013, urine samples of 122 E. coli strains were included in the study isolated from urology outpatient clinic presenting with urinary tract symptoms, uncomplicated UTI in Osmaniye State Hospital. Identification of bacteria by conventional methods, antibiotic susceptibility patterns by the Kirby-Bauer disk diffusion method, extended spectrum beta- lactamase (ESBL) production by double disk synergy and E-test was investigated according to the the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria. It was investigated antibiotic susceptibility pattern of fosfomycin and ciprofloxacin, gentamycin, ceftazidime, trimethoprim-sulfamethoxazole and imipenem by the disc diffusion method.
RESULTS: It was detected that 32.8% of the strains as ESBL-producing, 3 (7.5%) of them found resistant to be fosfomycin and all of strains that were non-ESBL-producing strains not found to be resistant to fosfomycin. It was determined that resistance rate of ciprofloxacin, gentamycin, ceftazidime, trimethoprim-sulfamethoxazole 21.3%, 32.8%, 40.1%, 49.1%, respectively. Fosfomycin were the second most effective antibiotic
CONCLUSION: Fosfomycin in the treatment of uncomplicated community-acquired urinary tract infections were found to be a good alternative. However, these results are further supported by examples and epidemiological aspects of the strains isolated from different regions and would be more appropriate with clinical evaluation feedback was.

Keywords: Escherichia coli, fosfomycin trometamol, in-vitro antibiotic susceptibility, uriner tract infection

Süleyman Durmaz, Türkan Toka Özer, Hüseyin Çelik, Erkan Yula. Investigation of in vitro activity of fosfomycin trometamol and some antibiotics in Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections. Abant Med J. 2015; 4(4): 351-354

Sorumlu Yazar: Süleyman Durmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale