ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Vitamin D ve Kardiyovasküler Hastalık [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 428-435 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.75010

Vitamin D ve Kardiyovasküler Hastalık

Bekir Uçan1, Tuncay Delibaşı2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Bolu, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye

Vitamin D (VD) eksikliği dünyada ve Türkiye’de yaygın bir sağlık sorunudur. Günümüzde otoimmün hastalıklar, inflamatuar barsak hastalığı, romatoid artrit, multipl skleroz, diyabet, kanser, psoriasis ve kardiyovasküler hastalıkların oluşmasında D vitamini eksikliğinin rolü olduğu bilinmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda düşük VD düzeylerinin kardiovasküler risk faktörleri (yaş, obezite, diabetes mellitus, metabolik sendrom, kronik böbrek hastalığı) ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Dahası VD eksikliğinin karotis intima media kalınlığındaki artış, endotelyal disfonksiyonu ve koroner arter kalsifikasyonu gibi subklinik kardiyovasküler hastalıklar ve total mortalitedeki artış ile ilişkisini gösteren çalışmalar da vardır. Bu derlemede son çalışmalarda vitamin D ile hipertansiyon, obezite, tip 2 diyabet, kronik böbrek hastalığı, dislipidemi, ve endotelyal disfonksiyon gibi kardiyovasküler risk faktörleri arasındaki ilişkiyi özetledik.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, kardiyovasküler hastalıklar, kardiyovasküler risk faktörleri

Vitamin D and Cardiovascular Disease

Bekir Uçan1, Tuncay Delibaşı2
1Abant İzzet Baysal University İzzet Baysal Teaching And Research Hospital, Bolu, Turkey.
2Diskapi Yildirim Beyazit Teaching And Research Hospital, Ankara, Turkey

Vitamin D (VD) deficiency is a common health problem both in Turkey and worldwide. Today, it is known that vitamin D deficiency plays a role in the occurrence of autoimmune diseases, inflammatory bowel disease, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, diabetes, cancer, psoriasis and cardiovascular diseases. In recent studies, it has been concluded that low VD levels are associated with cardiovascular risk factors (age, obesity, diabetes mellitus, metabolic syndrome, chronic kidney disease). Furthermore, there are studies showing the correlation between VD deficiency, and increase in carotid intima-media thickness and subclinical cardiovascular diseases such as endothelial dysfunction and coronary artery calcification and increase in total mortality. We summarize the most recent studies evaluating the relationship between vitamin D and the presence of cardiovascular risk factors, including hypertension, obesity, type 2 diabetes mellitus, chronic kidney disease, dyslipidemia and endothelial dysfunction.

Keywords: Vitamin D, cardiovascular diseases, cardiovascular risk factors

Bekir Uçan, Tuncay Delibaşı. Vitamin D and Cardiovascular Disease. Abant Med J. 2015; 4(4): 428-435

Sorumlu Yazar: Bekir Uçan, Türkiye
LookUs & Online Makale