ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Helicobacter Pylori pozitif Alopesi areata ve Vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 366-370 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.77598

Helicobacter Pylori pozitif Alopesi areata ve Vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi

Gamze Erfan1, Mustafa Oran2, Rafet Mete3, Hayati Güneş4, Mehmet Emin Yanık1, Hulya Albayrak1, Mustafa Kaan Taşolar1, Murat Aydın5, Birol Topçu6, Mustafa Kulaç1
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
5Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
6Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacter Pylori (HP) ile bazı dermatolojik hastalıklar arasında ilişki kurulurken, alopesi areata (AA) ve HP arasında çelişkili veriler mevcuttur. Bu çelişkili sonuçların nedeni, HP’nin virulansından sorumlu faktörlerden biri olan Cag-A (sitotoksin ilişkili gen ürünü A) olabilir. Vitiligoda ise HP’nin muhtemel rolü hakkında tıbbı literatürde çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatürde tespit edilebildiği kadarıyla Cag-A (+) suşlarının rolünün saptandığı sadece bir çalışma bulunmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Altmış AA ve 52 vitiligo tanısı almış, dispepsi, eşlik eden otoimmün hastalıklar ve diğer enfeksiyonlar açısından hikâye, belirti, tanı ve tedavileri olmayan hastalar ve 60 sağlıklı bireyde HP stool antijeni ve serumlarında Cag-A seroprevelansı ELİSA kullanılarak incelendi. Hastalık şiddetleri AA grubunda alopesi şiddet ölçeği (SALT) skoru ve vitiligo grubunda ise “dokuzlar kuralı” ile ölçüldü ve HP, Cag-A pozitifliği ile ilişkisi karşılaştırıldı.
BULGULAR: AA grubunda 43 (%71,7), vitiligo grubunda 26 (%50) hastada HP (+)’liği saptandı. Bu hastalardan AA hastalarında Cag-A (+)’liği 26 (%60,4), vitiligo hastalarında 17 (%65,3) kişide saptandı. AA hastaları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında, HP (+)’liği ve Cag-A (+)’liği AA hastalarında belirgin olarak yüksek sayıda saptanırken (p<0.05), vitiligo hastaları ile kontrol grubu karşılaştırıldığında ise HP (+)’liği ve Cag-A (+)’liği ile herhangi bir fark ve hastalık şiddeti açısından ilişki saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cag-A (+) HP suşları sağlıklı bireylere göre dispeptik olmayan AA hastalarında yüksek orandadır ancak vitiligo hastalarında bu yükseklik ve hastalık şiddetleri ile ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, Cag-A, helicobacter pylori, otoimmunite, virulans, vitiligo

The relationship of Cag-A in patients with HP positive alopecia areata and vitiligo

Gamze Erfan1, Mustafa Oran2, Rafet Mete3, Hayati Güneş4, Mehmet Emin Yanık1, Hulya Albayrak1, Mustafa Kaan Taşolar1, Murat Aydın5, Birol Topçu6, Mustafa Kulaç1
1Department Of Dermatology Namık Kemal University Medical Faculty
2Department Of Internal Medicine Namık Kemal University Medical Faculty
3Department Of Gastroenterology Namık Kemal University Medical Faculty
4Department Of Clinical Microbiology Namık Kemal University Medical Faculty
5Department Of Biochemistry Namık Kemal University Medical Faculty
6Department Of Biostatistics Namık Kemal University Medical Faculty

INTRODUCTION: Even though some dermatological diseases have been related to Helicobacter pylori (HP), in alopecia areata there are conflicting data. The reason of this conflict might be Cag-A (cytotoxin-associated gene A) which is one of the factors responsible from virulance of HP. According to the search of medical literature in vitiligo there is only one study which reports possible role of HP and Cag-A.
METHODS: HP stool antigen and Cag-A seroprevalence in serum with ELISA investigated in 60 healthy subjects, 60 AA and 52 vitiligo patients without history, symptom, diagnosis and treatment of dyspepsia, autoimmun disorders and other infections. The severity of diseases were assessed by severity of alopecia tool/SALT and rule of nine and relationship between HP, Cag-A positivity and severity of diseases were investigated.
RESULTS: Fourthy-three (%71.7) of AA, 26 (%50) of vitiligo patients were HP (+). Also Cag-A positivity was in 26 (%60,4) of AA, 17 (%65,3) of vitiligo patients. In comparison of healthy subjects and AA patients HP and Cag-A positivity were significantly higher in AA patients (p<0.05), but there were no significance in vitiligo group and no significant relationship between severity of diseases and these positivities.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The incidence of HP with Cag-A (+) strains is higher in AA patients where as not in vitiligo patients. Also Cag-A strain positivity is not related to severity of diseases.

Keywords: Alopecia areata, autoimmunity, Cag-A protein, helicobacter pylori, virulance, vitiligo.

Gamze Erfan, Mustafa Oran, Rafet Mete, Hayati Güneş, Mehmet Emin Yanık, Hulya Albayrak, Mustafa Kaan Taşolar, Murat Aydın, Birol Topçu, Mustafa Kulaç. The relationship of Cag-A in patients with HP positive alopecia areata and vitiligo. Abant Med J. 2015; 4(4): 366-370

Sorumlu Yazar: Hulya Albayrak, Türkiye
LookUs & Online Makale