ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Bağ kesen total diz protezlerinde sabit ve hareketli insertli protezlerin sonuçlarının karşılaştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 317-322 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.96658

Bağ kesen total diz protezlerinde sabit ve hareketli insertli protezlerin sonuçlarının karşılaştırılması

Çetin Işık1, Mehmet Atıf Erol Aksekili1, Mesut Tahta2, Mahmut Uğurlu1, Metin Doğan1, Murat Bozkurt1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.d., Ankara, Türkiye.
2İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye.

AMAÇ: Bu çalışmada total diz protezi uygulanmış hastalar retrospektif olarak incelenerek; arka çapraz bağı kesen çeşitleri içinde, sabit ve hareketli insertli olanlarının klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ nde Ocak 2006 - Haziran 2010 tarihleri arasında opere olmuş, takip süresi uygun ve yeterli kontrolü yapılmış, yarısı sabit insertli, diğer yarısı hareketli insertli olmak üzere arka çapraz bağ kesen total diz protezi uygulanmış 50 hastanın sonuçları değerlendirilip karşılaştırıldı. Klinik sonuçlar; Amerikan Diz Cemiyeti Skoru (ADCS) ve Hospital For Special Surgery - Patella Skoru (HSS-PS) ile değerlendirildi. Radyolojik olarak mekanik aks, protez uyum açıları, gevşeme bulguları, patellar tilt açısı ve patellar subluksasyon miktarı esas alındı.
BULGULAR: Sabit insertli grupta, preoperatif duruma göre fleksiyon kontraktüründe %80 azalma olurken, hareketli insertli grupta %85,7 oranında azalma gözlendi. Ameliyat sonrası ortalama fleksiyon açıları sabit ve hareketli insertli grupta 107,880 (72-140) ve 111,560 (80-136) bulundu. Ameliyat sonrası, ADCS Diz Skoru sırasıyla 86,88 ve 84,72 bulundu. ADCS Fonksiyon Skoru sonuçları 83,00 ve 82,4 idi. HSS-PS sonuçları ise: Sabit taşıyıcılı grup için 86,60 ve hareketli taşıyıcılı grup için 90,20 olarak bulundu. Bu parametreler açısından gruplar arası farka rastlanmadı. Yüksek patellar tilt açısının ön diz ağrısı ve düşük HSS-PS ile ilişkisi ileri derecede anlamlı bulundu (P<0,001).
SONUÇ: Literatürle kıyaslandığında sabit ve hareketli insertli bağ kesen protezler benzer sonuçlar vermektedir. Yüksek patellar tilt açısı klinik sonuçları kötü yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Artroplasti, diz eklemi, diz protezi, osteoartrit.

Comparison of the results of fix and mobile PCL-substituting knee prostheses

Çetin Işık1, Mehmet Atıf Erol Aksekili1, Mesut Tahta2, Mahmut Uğurlu1, Metin Doğan1, Murat Bozkurt1
1Department Of Orthopeadic Surgery, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Department Of Orthopeadic Surgery, İzmir Atatürk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: In this study, patients who have total knee prosthesis are retrospectively investigated. The purpose of this study is to compare clinical and radiological results of fix and mobile PCL-substituting knee prostheses.
METHODS: The results of 50 patients; operated in Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital between January 2006 - June 2010, followed up adequately in proper intervals, applied PCL substituting total knee prosthesis, half of whom with fix insert, the other half of with mobile insert; are analyzed and compared. Clinic results was assessed with American Knee Society's Score (AKSS) and Hospital For Special Surgery - Patella Score (HSS-PS). Radiologically; mechanical axle, prosthesis compatibility angles, loosening indications, patellar tilt angle and level of patellar subluksation were taken into account.
RESULTS: 80% of flexion contracture was resolved in patients with fixed insert, while 85,7% was resolved in patients with mobile insert, according to preoperative situation. Mean postoperative flexion degrees were 107,88 (72-140) and 111,56 (80-136) in patients with fixed and mobile insert respectively. Postoperative AKSS Knee Scores were 86,88 and 84,72 in patients with fixed and mobile insert respectively, while AKSS Function Scores were 83,00 and 82,4. HSS-PS were 86,6 and 90,2 in patients with fixed and mobile insert respectively. There was a statistically significant relationship of high patellar tilt angle with anterior knee pain and HSS-PS (p<0,001).
CONCLUSION: Compared with literature, PCL-substituting prostheses with fix and mobile inserts show similar results. High patellar tilt angle shows negative effect on clinic results.

Keywords: Arthroplasty, knee joint, knee prosthesis, osteoarthritis.

Çetin Işık, Mehmet Atıf Erol Aksekili, Mesut Tahta, Mahmut Uğurlu, Metin Doğan, Murat Bozkurt. Comparison of the results of fix and mobile PCL-substituting knee prostheses. Abant Med J. 2015; 4(4): 317-322

Sorumlu Yazar: Çetin Işık, Türkiye
LookUs & Online Makale