ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü İçin Primer Anjiyoplasti Uygulanan Hastalarda Hiperosmolaritenin Prognoza Etkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(4): 323-330 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.97720

ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü İçin Primer Anjiyoplasti Uygulanan Hastalarda Hiperosmolaritenin Prognoza Etkisi

Gökhan Çiçek1, Sadık Kadri Açıkgöz2, Servet Altay3, Mehmet Bozbay4, Mehmet İleri1
1Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,ankara
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,ankara
3Edirne Devlet Hastanesi,kardiyoloji Bölümü,edirne
4Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü,i̇stanbul

AMAÇ: Hiperosmolarite yüksek mortalite ile ilişkilidir, fakat kestirim değeri ile ilgili çok az şey bilinmektedir. Primer perkütan koroner girişim uygulanan ST-yükselmeli miyokart infarktüsü (STYMI) hastalarında hiperosmolarite ve uzun dönem sonuçlar arasındaki ilişki bilinmemektedir.
YÖNTEMLER: Ardışık olarak alınan, primer perkütan girişim planlanan STYMI tanılı 2.503 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hiperosmolarite için kestirim değeri ROC eğrisi ile elde edildi. Osmolarite eşiği kestirim değerinin üzerindeyse “yüksek grup”, altındaysa “düşük grup” olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Düşük grupta 1.669 hasta (ort. yaş 55.3±11.6 ), yüksek grupta 834 hasta vardı (ort.yaş 59.1± 12.1 ). Serum osmolarite seviyeleri yüksek grupta 295,9 ± 6,01 mosm/l, düşük grupta 281,6 ± 6,8 mosm (p <0.001) idi.
Yüksek grupta hastane içi ve uzun dönem mortalite anlamlı olarak daha yüksekti ( 62, 2.4% vs 1.5%, P <0.001; 65,2.7% vs 2.5%, P < 0.001,sırasıyla). Ortalama takip süresi 23 (1-54) aydı. Uzun dönem takipte çok değişkenli analiz; büyük olumsuz kardiyak olayları, yüksek hiperosmolarite grubunda bağımsız olarak öngördü ( olasılık oranı 1.72, 95% güven aralığı 1.07 to 2.77, p 0.02).

SONUÇ: Uzun dönem takipte, primer perkütan koroner girişim uygulanan ST-yükselmeli miyokart infarktüslü (STYMI) hastalarda hiperosmolarite; sodyum, kan şekeri ve kan üre azotu (BUN)’ dan bağımsız olarak, büyük olumsuz kardiyak olayları bağımsız olarak öngördürdü.

Anahtar Kelimeler: ST-yükselmeli miyokart infarktüsü, primer anjioplasti, hiperosmolarite.

Prognostic Impact of Hyperosmolarity in Patients Undergoing Primary Angioplasty for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction

Gökhan Çiçek1, Sadık Kadri Açıkgöz2, Servet Altay3, Mehmet Bozbay4, Mehmet İleri1
1. Ankara Numune Education And Research Hospital, Department Of Cardiology, Ankara, Turkey.
2. Turkiye Yuksek Ihtisas Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Ankara, Turkey
3Edirne State Hospital, Department Of Cardiology, Edirne, Turkey
4Siyami Ersek Center For Cardiovascular Surgery, Department Of Cardiology Istanbul, Turkey.

OBJECTIVE: Hyperosmolarity (hyp) is associated with high mortality rates, yet little is known about its predictive value. The relation between hyperosmolarity and long-term outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction who undergo primary percutaneous coronary intervention is not known.
METHODS: A total of 2.503 consecutive patients with STEMI undergoing primary angioplasty were retrospectively evaluated. Cutoff value for hyperosmolarity was calculated with receiver–operating characteristic (ROC) curves. If osmolarity was above the threshold, patients were classified as ‘‘high group’’. If osmolarity was under the threshold, patients were classified as ‘’low group’’.
RESULTS: There were 1.669 patients in the low-group (mean age 55.3±11.6 years) and 834 patients in the high-group (mean age 59.1± 12.1 years). Serum osmolarity levels were 295,9 ± 6,01 mosm/l in the high-group and 281,6 ± 6,8 mosm/l in the low-group (p <0.001). High-group had higher in-hospital and long-term mortality (62, 2.4% vs 1.5%, P <0.001; 65,2.7% vs 2.5%, P < 0.001, respectively). The mean follow-up time was 23 (1-54) months. In a multivariate analyses, high-hyp group was an independent predictor of major adverse cardiac events during the long-term follow-up (odds ratio 1.72, 95% confidence interval 1.07 to 2.77, p 0.02).
CONCLUSION: In conclusion, independently of sodium, glucose and BUN, hyperosmolarity is an independent predictor of long-term major adverse cardiac outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction who undergo primary percutaneous coronary intervention.

Keywords: ST-segment elevation myocardial infarction, primary angioplasty, hyperosmolarity.

Gökhan Çiçek, Sadık Kadri Açıkgöz, Servet Altay, Mehmet Bozbay, Mehmet İleri. Prognostic Impact of Hyperosmolarity in Patients Undergoing Primary Angioplasty for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Abant Med J. 2015; 4(4): 323-330

Sorumlu Yazar: Gökhan Çiçek, Türkiye
LookUs & Online Makale